Wognum

Enkhuizen

Vragen? Bel ons

0228 32 22 39

Vragen? Mail ons

info@dyslexie.NU

Behandeling

Behandelingen van leesproblemen
Leesonderzoek levert voor ons aanknopingspunten voor begeleiding. Zo kan blijken dat sommige van de deelvaardigheden voor het lezen nog niet goed genoeg beheerst worden. De doelstelling is deze deelvaardigheden te automatiseren (goed en vlot te kunnen uitvoeren). Zo kan er op letterniveau geoefend worden met flitskaartjes losse letters (goed en ook snel). Bij heel hardnekkige letterproblemen blijkt het oefenen met schuurpapierletters goed te werken. Ze voelen deze letters zonder ze te mogen bekijken. Sommige kinderen hebben nog moeite met het ‘hakken en plakken’ van mondeling aangeboden woorden of losse klanken. Ook kan het lezen van zogenaamde wisselrijtjes problemen geven: het lukt niet eenzelfde woordkern een steeds wisselend stukje woord te plakken. De deelvaardigheden kunnen op diverse manier geoefend worden. Op woordniveau wordt getraind met computerprogramma’s waarbij flitswoorden worden aangeboden en met aangepaste taakjes. Op tekstniveau wordt getraind met diverse methodieken (aangepaste teksten, synchroon lezen, lezen met geluidsopnamen, oefenen met diverse computerprogramma’s).

Spellingsbegeleiding
Vaak zijn er naast leesproblemen ook grote achterstanden ten aanzien van de spelling. Op grond van spellingsonderzoek wordt in kaart gebracht welke deelvaardigheden hiervan onvoldoende of nog niet optimaal beheerst worden en welke spellingregels problemen opleveren. Bij (jong) volwassenen wordt, naast de spellingsregels van losse woorden ook gekeken naar de toepassing van werkwoordverbuigingen

We maken gebruik van gestructureerde methodes, waarbij regels tijdens de begeleiding worden uitgelegd en geoefend. Bij het trainen van lezen wordt telkens gewezen op de spellingsregels en uitleg gedaan. Vervolgens moet thuis verder geoefend worden. Het huiswerk bestaat uit dagelijks, kort oefenen met de desbetreffende spellingsregel. Voor de oudere leerlingen kan dit ook inhouden het oefenen met taalopdrachten, zoals werkwoorden leren verbuigen, het leren ontleden van zinnen, het opstellen of verslagen leren maken. In de begeleiding wordt gebruik gemaakt van diverse computerprogramma’s en we leren ze hoe ze die thuis ook kunnen gebruiken (dit is voor veel kinderen zeer motiverend). Spellingsbegeleiding kan worden gecombineerd met leesbehandelingen. Desgewenst kan ook alleen spellingsbegeleiding aangeboden worden als alleen daar achterstanden bij geconstateerd zijn.

krijgen wij voor onze behandelingen

Wat is dyscalulie

Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen. Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent: slecht kunnen rekenen. Het voorvoegsel “dys” komt uit het Grieks en betekent “slecht”. “Calculie” komt uit het Latijn en betekent “rekenen”. Dyscalculie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen met het leren en het vlot en accuraat oproepen en toepassen van reken-wiskundekennis. De rekenproblemen mogen niet veroorzaakt zijn door slecht onderwijs of didactische verwaarlozing. In dat geval wordt er niet gesproken van dyscalculie, maar van een rekenprobleem. De oorzaak moet dus in het kind liggen en niet in de omgeving. Ongeveer 10% van alle kinderen heeft rekenproblemen en ongeveer 2% van alle kinderen is dyscalculisch. De grens tussen rekenproblemen en dyscalculie is soms moeilijk te trekken. Uit onderzoek blijkt dat er een samenhang is tussen dyscalculie en dyslexie.

krijgen wij van onze cliënten

De effecten van de geboden behandelingen
Van tijd tot tijd vindt herhalingsonderzoek plaats en wordt er een vervolgbehandelplan lezen en spelling opgesteld. Bij de leerlingen met ED vindt een herhalingsonderzoek plaats na twaalf behandelsessies. Voor de particuliere begeleidingen is dit over het algemeen na acht sessies. Op grond van de toetsresultaten wordt het behandelplan voor de volgende twee tot drie maanden vastgesteld. Er wordt een verslag van de evaluaties gemaakt waarin aangegeven wat de het behandelplan was en wat er de komende tijd gedaan zal worden, wat de vooruitgangen zijn en of die conform de verwachting zijn. De verslagen worden meegegeven voor de ouders en voor school. Op die manier kunnen de resultaten helder in kaart gebracht worden en de dyslexiebehandelingen en de activiteiten van school op elkaar afgestemd worden.

Na jarenlange ervaring met onderzoek en vanuit het werken in de praktijk zien we dat zowel basisschoolleerlingen, als voortgezet onderwijsleerlingen en volwassen goed profiteren van de aangeboden behandelingen: stijgingen in lees- en spellingsniveaus, beter weten wat dyslexie voor je inhoudt en hoe je er mee omgaat, meer begrip vanuit de omgeving (erkenning niet lui of dom), ‘beter in je vel zitten’.